Algemene voorwaarden Viroteq

De besloten vennootschap Viroteq B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74470558 en is gevestigd aan de P.J. Oudweg 41 Unit 001 (1314CJ) te Almere.

 • Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Viroteq heeft aangesteld, projecten aan Viroteq heeft verleend voor Diensten die door Viroteq worden uitgevoerd, of waaraan Viroteq een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan..
 3. Aanbod: Iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten en het leveren van Producten door Viroteq.
 4. Dienstverlener: De rechtspersoon die Diensten en producten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Viroteq.
 5. Diensten: het ontwikkelen van intelligente oplossingen/software ten behoeve van de automatisering in de industrie alsmede het onderhoud daarvan en het aanbieden van hostingdiensten.
 6. Producten: door Viroteq (op maat) gemaakte hardware, al dan niet in combinatie met de ontwikkelde software.
 7. Software: de door Viroteq (op maat) ontwikkelde software.
 8. Licentie: de Licentieovereenkomst waarbij Opdrachtgever een recht verkrijgt tot het gebruik van de software.
 9. Opdracht: De uitvoering van de Overeenkomst ter zake de door de Opdrachtgever aangevraagde Diensten en/of de verkoop en levering van Producten.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Viroteq, alsmede voorstellen van Viroteq voor Diensten die door Viroteq aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Viroteq.
 11. De website die Viroteq gebruikt is: https://www.viroteq.ai.
 • Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Viroteq, elke overeenkomst tussen Viroteq en Opdrachtgever en op elke dienst die door Viroteq wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Viroteq aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Viroteq is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 • Het Aanbod
 1. Alle door Viroteq gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Viroteq is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Viroteq het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Viroteq gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Viroteq zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Viroteq heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Viroteq te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Viroteq is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke overeenkomst die met Viroteq wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Viroteq wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Viroteq is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Duur van de overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Viroteq van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Viroteq kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Viroteq ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Viroteq tegen de overeengekomen vergoeding. Indien sprake is van een uurtarief, is de urenregistratie van Viroteq hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als Viroteq kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Viroteq nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

 • Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Viroteq zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Viroteq staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Viroteq de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Viroteq aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Viroteq heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de diensten is Viroteq niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Viroteq, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Viroteq is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Viroteq Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Overeenkomst is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Viroteq aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Viroteq of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Viroteq recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien Viroteq de werkzaamheden verricht op de locatie van Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht alle door Viroteq gevraagde faciliteiten (in redelijkheid) te verschaffen. Dergelijke faciliteiten betreffen in ieder geval de beschikbaarheid van de werkplek, de medewerking van de gebruikers, het verstrekken van eventueel benodigde apparatuur, de beschikbaarheid van de vereiste software, alsmede de rechten tot gebruik van dergelijke software.
 9. Viroteq is gerechtigd om de (delen van) haar aanbod en de inhoud van haar Diensten uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Viroteq zal alleen inhoud aanpassen of verwijderen als dit in het voordeel van de inhoud is.

 

 • Verplichtingen Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Viroteq verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Viroteq niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Viroteq is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Viroteq verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Viroteq voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Viroteq kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Viroteq gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Viroteq.
 4. Opdrachtgever geeft Viroteq onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming om alle bij Opdrachtgever opgedane kennis en know-how te gebruiken ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering van Viroteq, alsmede verbetering van haar Dienstverlening.
 • Adviezen
 1. Viroteq kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Viroteq de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Viroteq verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als technisch inhoudelijk advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Viroteq verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Viroteq wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Viroteq gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Viroteq kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Viroteq schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 • R&D-trajecten
 1. Indien Viroteq samen met Opdrachtgever een ontwikkelingstraject ingaat, zoals een R&D-traject, werken partijen nauw met elkaar samen. Opdrachtgever is er in het bijzonder voor verantwoordelijk dat zij geschikte medewerkers en/of derden deel laat nemen aan deze trajecten in verband met de benodigde kennis en ervaring om het traject doeltreffend uit te laten voeren.
 2. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de behaalde resultaten door haar medewerkers in het kader van een R&D-traject.
 3. Zowel Viroteq als Opdrachtgever kan leiding geven aan de betreffende project- of stuurgroep in het kader van de research and development trajecten. Partijen dienen voorafgaand aan het traject een Projectleider aan te wijzen die leiding geeft aan de groep. Ingeval besluiten genomen dienen te worden, kunnen deze Viroteq slechts binden indien Viroteq de besluiten schriftelijk heeft bekrachtigd of de besluitvorming overeenkomt met de uitgangspunten/afspraken van de samenwerking.
 4. Viroteq dient door Opdrachtgever op de hoogte gesteld te worden van alle bijzondere voorschriften, industriële en/of technische normen en andere vereisten die van belang zijn. Viroteq is nimmer verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van een subsidie, vergunning en/of andere juridische documenten.
 • Ontwikkeling Software
 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Software.
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Software schriftelijk vast. De Software wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Software vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd en zijn deze expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever.
 4. De door Viroteq ontwikkelde Software is opgeleverd indien Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Software binnen een maximale termijn van 7 (kalender)dagen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Software. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Viroteq. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Viroteq, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Viroteq zijn toe te rekenen.
 5. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Software, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.
 6. Indien expliciet overeengekomen kan Opdrachtgever de (op maat gemaakte) Software slechts gebruiken in combinatie met de door Viroteq overeengekomen hostingdiensten of Producten.
 7. Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de Software van Viroteq, of elementen van de Software wil (laten) maken, dient Viroteq hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Viroteq.
 8. Indien Opdrachtgever akkoord dient te geven op een verzoek van Viroteq, is de uiterlijke termijn om hierop te reageren 7 dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereageerd, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te hebben gegeven. Indien hierna toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden kunnen hiervoor meerkosten gerekend worden.
 • Onderhoud Software
 1. Viroteq staat er niet voor in dat de Software te allen tijde zonder fouten c.q. onderbrekingen functioneert.
 2. Viroteq spant zich in om (eventuele) fouten in de Software binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Software wat door Viroteq zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Viroteq is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de Software in gebruik wordt genomen. Gebreken in de Software dat niet door Viroteq ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 3. Viroteq behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar Diensten te onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) innovatief Onderhoud en (iv) gebruikersondersteuning (support). Het plegen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de Diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 4. Indien er sprake is van een noodsituatie dan wel onverwacht onderhoud noodzakelijk is en er direct werkzaamheden verricht dienen te worden, zal Viroteq Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk infomeren indien noodzakelijk, en de onderhoud werkzaamheden storing veroorzaken.
 5. Viroteq is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van de Software, het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Viroteq aangeboden Diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Viroteq niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding. Nimmer heeft Opdrachtgever recht op restitutie of korting.
 6. Opdrachtgever is ermee bekend dat indien sprake is van intelligente c.q. zelflerende software, de software gedurende het gebruik gebreken kan vertonen die ten tijde van de ontwikkeling en/of implementatie van de software niet te voorzien waren. Eventuele aanpassingen c.q. onderhoud aan de software komt voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Viroteq staat er niet voor in dat de Software zonder onderbrekingen of foutloos functioneert. Viroteq spant zich in om de door Opdrachtgever gemelde gebreken binnen redelijke termijn nadat deze aan Viroteq zijn gemeld, en welke programmatuur door Viroteq is ontwikkeld, te herstellen.

8.Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen

 1. Viroteq is steeds gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of misbruik, of het op een andere wijze gebruiken dan tussen partijen is overeengekomen.
 • Ontwikkeling Producten

Indien en voor zover Viroteq hardware ontwikkelt voor Opdrachtgever, kunnen in plaats van of naast deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de Overeenkomst van opdracht de regels van aanneming van werk van toepassing zijn. Dit dient expliciet vastgelegd te worden door partijen.

 • Onderhoud Producten
 1. Indien overeengekomen, zal Viroteq onderhoud verrichten aan de Producten op basis van een inspanningsverplichting. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Viroteq, waarna Viroteq Overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de fouten de storing en/of gebreken naar haar beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Viroteq gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden. Indien er geen enkele wijze van melding tussen partijen is overeengekomen, dient de melding per e-mail worden verricht, waarna Opdrachtgever bij hele urgente zaken Viroteq belt.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Viroteq. Bij gebreke van medewerking is Viroteq gerechtigd om het onderhoud op te schorten en/of te beperken.
 4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Viroteq, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de producten, alsmede de instructies aan en het gebruik van de producten door zijn werknemers en/of door hem ingeschakelde derden.
 5. Afspraken over onderhoud kunnen slechts met inachtneming van een termijn van 48 uur worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur worden kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Bij twijfel over een datum en/of tijdstip is de afspraak in de agenda van Viroteq leidend.
 6. Viroteq behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat op de plaats van de opstelling van de producten omstandigheden voordoen die naar het oordeel van Viroteq risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van de medewerkers van Viroteq met zich meebrengen.
 7. 7. Na ontvangst van de melding zal Viroteq zich overeenkomstig de gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Viroteq te bepalen wijze en termijn. Viroteq is nimmer aansprakelijk voor enige (gevolg)schade indien na het oordeel van Opdrachtgever niet tijdig door Viroteq is gereageerd op een melding.
 8. Viroteq kan verlangen dat Opdrachtgever (of een medewerker) aanwezig is bij de onderhoudswerkzaamheden of Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Viroteq zonder enig beletsel toegang zal verkrijgen tot de locatie waar het onderhoud verricht dient te worden. Indien werkzaamheden buiten de gebruikelijke kantoortijden verricht dienen te worden, en Opdrachtgever (en/of zijn medewerker(s)) niet meer aanwezig is, is Viroteq nimmer verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het pand waar Viroteq haar werkzaamheden verricht.
 • Hosting
 1. Indien de overeengekomen dienstverlening (mede) strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal in het kader van hosting, is het hiernavolgende van toepassing.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en/of te verspreiden, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Viroteq gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. Viroteq komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Viroteq voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Viroteq is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 6. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade en/of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere (internet)gebruikers of de servers schade wordt toegebracht.
 7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 8. Viroteq kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Hosting. Bij overschrijding van dit maximum is Viroteq bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 9. Opdrachtgever verstrekt hierbij Viroteq een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Viroteq verstrekte gegevens te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Viroteq geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Viroteq.
 10. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Viroteq gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Viroteq.
 11. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 12. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval kan Viroteq aansprakelijk hiervoor aansprakelijk. Dit komt voor eigen risico en rekening van Opdrachtgever.

 

 • Connectiviteit
 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van hetgeen door Partijen is overeengekomen, kan de prijs met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur.
 2. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 3. Viroteq kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Hosting. Bij overschrijding van dit maximum is Viroteq bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die met Opdrachtgever is overeengekomen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

 

 • Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Viroteq is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Viroteq, Viroteq een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
 • (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Viroteq of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Viroteq recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Viroteq aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Viroteq bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Viroteq gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Viroteq spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

5.De aard van de werkzaamheden van Viroteq brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele schade wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Viroteq nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Viroteq.

 1. Viroteq spant zich in om de Diensten zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde Specificaties te leveren.
 • Levering Producten
 1. Viroteq kan in het kader van haar dienstverlening een fysiek product leveren. Het product zal door Viroteq worden geïnstalleerd, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de producten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Viroteq of er door andere omstandigheden buiten de macht van Viroteq enige vertraging ontstaat, heeft Viroteq recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Viroteq schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Viroteq gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien Viroteq gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Viroteq ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Viroteq een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze te allen tijde indicatief.
 7. Viroteq is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Viroteq is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 9. Viroteq behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien vrees voor niet-betaling bestaat.

 

 • Onderzoek Producten
 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen en/of te gebruiken. Viroteq erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Opdrachtgever, noch door een foutief gegeven advies van Opdrachtgever aan de klanten van Opdrachtgever.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Viroteq te worden gemeld op het opgegeven e-mailadres. met vermelding van het factuurnummer. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 24 uur na de ontdekking doch uiterlijk binnen een week na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Opdrachtgever is verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Viroteq op de wijze zoals door Viroteq aangegeven.
 5. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Opdrachtgever kan een vervangend product ontvangen.
 6. Indien Opdrachtgever zijn reclamerecht uitoefent, ontstaat er geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 7. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Viroteq te wijten is, zal Viroteq na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Viroteq.
 8. Reclamatie is niet mogelijk indien Opdrachtgever verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.

 

 • Garantie Producten
 1. Viroteq staat niet in voor eventuele kleine afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst in producten, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid van de producten. Doch streeft Viroteq ernaar de producten zoveel mogelijk zonder gebreken te leveren.
 2. Eventuele garanties strekken slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende de opgegeven garantietermijn welke overeenkomt met de fabrieksgarantie.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Viroteq de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van Viroteq, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Viroteq te retourneren en de eigendom aan Viroteq te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Viroteq, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt. Schade ten gevolge van het gebruiken van het product (zonder training) komt geheel voor risico en rekening van Opdrachtgever.
 5. Retournering is slechts mogelijk indien de producten verzegeld zijn en in nieuwstaat verkeren. Het staat uitsluitend aan Viroteq om dit te beoordelen. De retourkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Indien de door Viroteq verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 7. Ingeval van doorverkoop komt de garantie te vervallen.
 • (Op)Levering Software
 1. De Software wordt geleverd in de staat waarop het zich op moment van aflevering zich bevindt, (‘as is’) derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. De Software geldt bij aflevering aan Opdrachtgever als geaccepteerd door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Viroteq staat er niet voor in dat de Software tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
 2. Viroteq staat er niet voor in dat de Software zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Viroteq spant zich in om eventuele fouten in de Software binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Software wat door Viroteq zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Viroteq is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de Software in gebruik wordt genomen. Gebreken in de Software dat niet door Viroteq ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 3. Eventuele garanties zijn beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Viroteq in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Viroteq gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 5. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Viroteq gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na constatering van het gebrek, en gedetailleerd schriftelijk aan Viroteq te melden op een wijze dat Viroteq in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Viroteq een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 7. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens. Viroteq is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Viroteq naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Viroteq verstrekte inlichtingen.
 8. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
 9. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Viroteq niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 10. Ingeval van oplevering van Software geldt dat slechts indien uitdrukkelijk Implementatie is overeengekomen, zal Viroteq deze bij Opdrachtgever installeren en zorgdragen voor de configuratie, dataconversie en de inrichting. Eventuele Implementatiekosten worden afzonderlijk gefactureerd.
 11. Viroteq zal te allen tijde alles in het werk stellen om de levering van de Software op een optimale manier uit te voeren. Indien de levering van de Software toch op enig moment wordt onderbroken, heeft Opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling of korting noch om zijn betalingsverplichtingen jegens Viroteq te verrekenen en/of op te schorten. De verplichting van Opdrachtgever om vergoedingen te betalen blijft van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en zijn Opdrachtgevers c.q. door Opdrachtgever ingeschakelde derden de Software c.q. Diensten daadwerkelijk gebruiken.
 • Gebruik Software
 1. Viroteq stelt aan Opdrachtgever de Software gedurende de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het gebruiksrecht is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-(sub)licentieerbaar. Het gebruiksrecht is beperkt tot gebruik door tot Opdrachtgever en zijn eigen werknemers. Gebruik door derden is uitdrukkelijk verboden. Het is Opdrachtgever verboden de programmatuur te verhuren, verkopen, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen. Van vorengaande kan afgeweken worden indien uitdrukkelijk vastgelegd in de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever dient zich te onthouden van elke vorm van onrechtmatig gebruik van de Software, dan wel gedragingen welke schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan de Diensten en/of onderneming van Viroteq.
 3. Indien Viroteq langdurige of frequente inbreuken door Opdrachtgever ontdekt, behoudt Viroteq zich het recht voor om het gebruik van de Software op te schorten. In het geval van herhaalde schendingen heeft Viroteq het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te ontbinden, in welk geval Opdrachtgever geen recht heeft op enige terugbetaling van reeds betaalde gelden.
 4. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever bevat uitsluitend de objectcode van de Software. De broncode van de Software en eventuele technische documentatie wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Opdrachtgever dient de overeengekomen beperkingen stipt naleven.
 5. Indien sprake is van wijzigingen, kan Viroteq de uitvoering van de dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Software. Nimmer is Viroteq gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 • Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van de installatie en/of implementatie van de Software. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Viroteq gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Software te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 • Eigendomsvoorbehoud
 1. Indien Viroteq zaken levert aan Opdrachtgever, blijven alle door Viroteq geleverde zaken, eigendom van Viroteq totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit een met Viroteq gesloten Overeenkomst is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is, indien het eigendom niet volledig is verschaft door Viroteq, niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Viroteq zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Viroteq haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming en machtiging aan Viroteq of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Viroteq zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  
 5. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal indien dit expliciet is overeengekomen. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 6. Viroteq heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Viroteq. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Viroteq de zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte zaken komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Viroteq worden vergoed door Opdrachtgever. 
 8. (Gebruiks)rechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
 • Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Viroteq voert haar dienstverlening uit conform de overeengekomen tarieven. De kosten van de Diensten kunnen achteraf berekend worden op basis van nacalculatie.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Viroteq ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Viroteq is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Viroteq.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 • Incassobeleid
 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Viroteq zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Viroteq meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Viroteq gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Viroteq de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan .
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Viroteq verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Viroteq tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Viroteq op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 • Opschorting en ontbinding
 1. Viroteq heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Viroteq gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Viroteq is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Viroteq is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Viroteq te vergoeden voor elk financieel verlies dat Viroteq lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

 • Overmacht
 1. Viroteq is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Viroteq wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Viroteq, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Viroteq zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Viroteq of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Viroteq buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Viroteq is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

 • Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Viroteq alleen geacht te bestaan indien Viroteq dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Viroteq, is Viroteq uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Viroteq binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Viroteq deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Viroteq in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van diensten door Viroteq leidt tot aansprakelijkheid van Viroteq, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Viroteq. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Viroteq sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Viroteq is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Viroteq voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Viroteq geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Viroteq.
 6. Enige door Viroteq opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Viroteq.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Viroteq is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Viroteq opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Viroteq. Viroteq is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Viroteq nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Viroteq haar eigen advies.
 9. Viroteq staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Viroteq verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Viroteq vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Viroteq binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Viroteq.
 • Geheimhouding
 1. Viroteq en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Viroteq bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Viroteq is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Viroteq opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Viroteq steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Viroteq op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Viroteq zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Viroteq niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Viroteq aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Viroteq vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Viroteq vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Viroteq is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Viroteq en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

 • Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Viroteq waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Viroteq en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Viroteq worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Viroteq gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Viroteq rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Viroteq. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Viroteq opgeleverde zaken, dient Viroteq expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Viroteq rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 • Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Viroteq verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Viroteq zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Viroteq van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Viroteq voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Viroteq voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Viroteq verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

 • Klachten
 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Viroteq of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Viroteq de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Viroteq zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 • Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen Viroteq en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Viroteq heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Viroteq en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

de_DEGerman